koja je razlika između trigera (okidača) i alergena?

Prof. S. Živanović

Svi alergeni su trigeri ali svi trigeri nisu alergeni!

 • Triger (okidač) je supstanca sposobna da izazove egzacerbaciju astme. Primeri trigera (okidača ) su:
  - hladan vazduh
  - fizički napor
  - virusne infekcije gornjih disajnih puteva
  - hiperventilacija
  - vazdušni zagađivači
  - profesionalni agensi
  - alergeni: grinje, buđ, poleni, životinjske dlake
 • Alergen je specifični oblik ili tip trigera koji indukuje alergijsku astmu. Primeri alergena su poleni, grinje iz kućne prašine, saliva mačke itd. To su proteinske supstance koje dospevaju u organzam preko kože ili sluzokože respiratornog ili digestivnog trakta i izazivaju senzibilizaciju i simptome.
 • Alergijska reakcija ili alergija je neadekvatan i štetan imuni odgovor na normalno neškodljive supstance. Danas se alergijom smatra imunološka hipersenzitivnost koja može dovesti do čitavog spektra bolesti sa različitim patološkim mehanizmima i različitim pristupom u dijagnozi, terapiji i prevenciji.

Protein, sposoban da pokrene imuni sistem da počne da proizvodi IgE antitelo se naziva primarni senzitizer. Sam proces alergijske senzibilizacije je multifaktorijalan i na njega utiču brojne biološke i molekularne karakteristike proteina (alergena) kao i interakcija sa različitim putevima imunog sistema.

Senzibilizacija je složena interakcija između izložene osobe (nasleđeni rizik da postane alergična) i vremena izloženosti (u najranijem životnom dobu imuni sistem je podložniji senzibilizaciji, ali i indukciji tolerancije), doze alergena (visoka izloženost u ranom životnom dobu može dovesti do skretanja u pravcu tolerancije), kontekstu izloženosti (izloženost u životnoj sredini kao npr. zagađenje, mikrobi, paraziti, ishrana, način života) i endogenih osobina proteina.

Literatura

 • Van Ree R. Allergens-structure and function. In : Global Atlas of Allergy, eds.EACI; 2014:6-8.

© Copyright 2023 Pedijatrijsko respiratorno udruženje Srbije. All Rights Reserved.

Best AI Website Creator